Traditional Japanese Karate School


Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/luis/public_html/usbushido/wp-includes/nav-menu.php on line 601

Kyu Requirements

Blue Belt Blue belt with yello stipe Blue belt with yello stipe Yellow belt with green stripe Green Belt Green Belt Brown Belt Brown belt with black stipe Shodan 2nd Dan

10th Kyu Requirements

Orange Belt

Kata

 • Taikyoku Sono Ichi

Stances

 • Yoi Dachi
 • Fudo Dachi
 • Zenkutsu Dachi

Kicks

 • Kin Geri
 • Hiza Geri

Punches

 • Seiken-Morote-Tsuki
 • Siken-Oi-Tsuki
  (Jodan, Chudan, Gedan)

Blocks

 • Seiken-Jodan-Uke
 • Siken-Gedan-Barai

9th Kyu Requirements

Orange Belt with Blue Stripe

Kata

 • Taikyoku Sono Ni

Stances

 • Sanchin Dachi
 • Kokutsu Dachi
 • Musubi Dachi

Kicks

 • Chudan Mae Geri

Punches

 • Seiken-Ago-Uchi
 • Seiken-Gyaku-Tsuki
  (Jodan, Chudan, Gedan)

Blocks

 • Seiken-Chudan-Uchi-Uke
 • Seiken-Chudan-Soto-Uke

8th Kyu Requirements
Blue Belt
Blue Belt

Kata

 • Taikyoku Sono San

Stances

 • Kiba Dachi

Kicks

 • Jodan Mae Geri
  (Chusoku)

Punches

 • Tate Tsuki
 • Shita Tsuki
 • Jun Tsuki

Blocks

 • Seiken-Morote-Chudan-Uchi-Uke
 • Seiken-Chudan-Uchi-Uke-Gedan-Barai

7th Kyu Requirements
Blue belt with yello stipe
Blue Belt with Yellow Stripe

Kata

 • Pinan Sono Ichi

Stances

 • Nekoashi Dachi

Kicks

 • Soto-Mawashi-Geri
 • Uchi-Mawashi-Geri
 • Yoko-Keage-Geri

Punches

 • Tettsui-Oroshi-Genmen-Uchi
 • Tettsui-Komekami
 • Tettsui-Hizo-Uchi
 • Tettsui-Yoko-Uchi

Blocks

 • Seiken-Mawashi-Gedan-Barai
 • Shuto-Mawashi-Uke

6th Kyu Requirements
Blue belt with yello stipe

Yellow Belt

Kata

 • Pinan Sono Ni

Stances

 • Tsuruashi Dachi

Kicks

 • Gedan-Mawashi-Geri
 • Kensetsu Geri
 • Chudan-Yoko-Geri

Punches

 • Uraken-Ganmen-Uchi
 • Uraken-Hizo-Uchi
 • Uraken-Mawashi-Uchi
 • Nihon-Nukite
 • Yonhon-Nukite

Blocks

 • Seiken-Juji-Uke

5th Kyu Requirements
Yellow belt with green stripe

Yellow Belt with Green Stripe

Kata

 • Pinan Sono San

Stances

 • Moroashi Dachi

Kicks

 • Chudan-Mawashi-Geri
 • Ushiro-Mawashi-Geri

Punches

 • Shotei-Jodan-Uchi
 • Shotei-Chudan-Uchi
 • Shotei-Gedan-Uchi
 • Hiji-Jodan-Ate

Blocks

 • Shotei-Jodan-Uke
 • Shotei-Chudan-Uke
 • Shotei-Gedan-Uke

4th Kyu Requirements
Green Belt

Green Belt

Kata

 • Sanchin-No-Kata
  w/Ibuki

Stances

 • Heisoku Dachi
 • Heiko Dachi

Kicks

 • Jodan-Yoko-Geri
 • Jodan-Ushiro-Geri
 • Jodan-Mawashi-Geri

Punches

 • Shuto-Skotsu-Uchi
 • Shuto-Ganmen-Uchi
 • Shuto-Hizo-Uchi
 • Shuto-Jodan-Uchi-Uchi

Blocks

 • Shuto-Uchi-Uke
 • Shuto-Soto-Uchi
 • Shuto-Gedan-Barai
 • Shuto-Mawashi-Uke

3rd Kyu Requirements
Green Belt
Green Belt with Brown Stripe

Kata

 • Pinan Sono Yon Sanchin w/ Kiai

Stances

 • Kake Dachi

Kicks

 • Mae-Kakato-Geri
  (Jodan, Chudan, Gedan)
 • Ago-Geri

Punches

 • Hiji-Chudan-Ate
 • Hiji-Age-Uchi
 • Hiji-Ushiro-Uchi
 • Hiji-Oroshi-Uchi

Blocks

 • Shuto-Juji-Uke
  (Jodan & Gedan)

2nd Kyu Requirements
Brown Belt
Green Belt with Brown Stripe

Kata

 • Pinan-Sono-Go
 • Gekisai-Dai

Kicks

 • Tobi-Jodan-Geri
 • Tobi-Mae-Geri

Punches

 • Hiraken-Tsuki
 • Hiraken-Oroshi-Uchi
 • Hiraken-Mawashi-Uchi
 • Haisho-Jodan
 • Haisho-Chudan
 • Age-Jodan-Tsuki

Blocks

 • Koken-Uke-Jodan
 • Koken-Uke-Chudan
 • Koken-Uke-Gedan

1st Kyu Requirements
Brown belt with black stipe

Brown Belt with Black Stripe

Kata

 • Yantsu
 • Tsuki-No-Kata

Kicks

 • Jodan-Uchi-aisoku-Geri
 • Oroshi-Kakato-Geri
  (Uchi & Soto)
 • Tobi-Yoko-Geri

Strikes

 • Ryutoken Tsuki
 • Nakayubi-Ippon-Ken
 • Oyayubi-Ippon-Ken

Blocks

 • Kake-Uke
 • Haito-Uchi-Uke

1st Dan
Shodan

Shodan

Kata

 • Tensho
 • Saiha
 • Taikyokus
 • In Ura

Kicks

 • Kake-Geri-Kakato
 • Kake-Geri-Chusoku
 • Ushiro-Mawashi-Geri (all levels)

Strikes

 • Morote-Haito-Uchi
  (Jodan & Chudan)

Blocks

 • Morote-Kake-Uke
 • Osae-uke

2nd Dan
2nd Dan

Nidan

Kata

 • Kanku-Dai
 • Gekisai-Sho
 • Pinan-Sono-Ichi
  (in ura)

Kicks

 • Tobi-Ushiro-Geri
 • Age-Kakato-Ushiro-Geri

Strikes

 • Toho Uchi

Blocks

 • Hiji Uke
 • Shotei-Morote-Uke
 • Shuto-Morote-Uke